Jsme členy skupiny ENREI

Podnikatelský záměr

Předložený podnikatelský záměr představuje prvou etapu projektu na postupné vybudování moderního podniku na materiálovou a energetickou recyklaci směsných odpadních plastů . Předmětem této prvé etapy je závod na automatizované třídění zmíněných plastů podle druhů a podle barev . Vytříděné plasty jsou určeny pro další materiálové využití. Záměr vytváří nová pracovní místa v regionu s vysokou nezaměstnaností , je plně ekologický , téměř bezodpadový a má krátkou návratnost vložených finančních prostředků.

Obsah

-    ÚVOD
-    PŘEDMĚT PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU
-    DALŠÍ ROZVOJ OBORU

Úvod

Lidstvo v současné době produkuje velké množství nežádoucího odpadu , vyjímkou není ani Česká republika . Jeho vzniku a ukládání na skládky je proto nutné předcházet. Společnost se musí proto chovat tak, aby odpadu bylo co nejméně. Je důležité opětovně odpad využívat a to jak materiálově, kdy dochází k jeho třídění a recyklaci, tak energeticky, kdy se za pomocí odpadu produkuje elektrická a tepelná energie a další produkty . Na skládce by pak měly skončit pouze ty odpady, které nelze jinak využít. Tento požadavek směřuje k tzv. „Recyklační společnosti“ a předložený záměr je proto příspěvkem k tomuto stále důležitějšímu trendu. Odpady lze rozdělit podle různých kritérií do celé řady skupin , většina z nich je recyklovatelná. Komunálního odpadu jako je odpad z domácností, z údržby městské zeleně, z odpadkových košů a kontejnerů vzniká v ČR ročně kolem tří milionů tun, tj. zhruba 300 kg na jednoho obyvatele. Příklad skladby komunálního odpadu je zobrazen na následujícím grafu.

8.png Přiklad skladby komunálního odpadu

Z hlediska dopadů na životní prostředí, pokud se neuvažují odpady nebezpečné, jsou nejméně zatěžující odpady biodegrabilní, tj. takové, které se působením přírodních podmínek relativně rychle rozloží na látky v přírodě běžné a neškodné. Naproti tomu jsou odpady, které se v přírodě rozkládají stovky let a déle. Do této kategorie patří zejména obaly a z nich pak zvláště odpadní plasty, jejichž množství celosvětově trvale roste jak je vidět z následujícího obrázku (v roce 2012 dosahovala 288 mil. tun).

9.png Trvalý růst světové produkce plastů

Na výrobu plastů se spotřebovává obrovské množství ropy a plynu . Jejich zásoby jsou vyčerpatelné a současně je i výroba plastů energeticky velmi náročná , přičemž spotřeba energie opět vyžaduje značné množství převážně fosilních paliv . Proto se brzy po zahájení masové produkce plastů začalo s recyklací plastových odpadů a dnes tato recyklace již představuje významné průmyslové odvětví, které je lukrativní nejenom z hlediska životního prostředí , ale i z ekonomického hlediska. Na následujícím obrázku je znázorněn vývoj recyklace plastů v Evropě. Vygenerovaný odpad se drží na obdobné úrovni , jeho průměr je 25 mil. tun ročně, ale recyklace a energetické zpracování plastů roste.

10.png Vývoj recyklace plastů v Evropě

Plastový odpad se třídí do dvou skupin a to na plasty vhodné a nevhodné pro recyklaci. Do kategorie vhodných plastů spadají zejména ty, jejichž prodejní cena po recyklaci je vyšší než zpracovací náklady na ni. Část plastů spolu s neprodejnou částí nežádoucích příměsí obvykle končí za nemalých nákladů na skládce. To vyvolává protesty obyvatelstva a navíc EU trvá na postupném omezení skládkování a novela zákona o odpadech skládkování plastů dále prodraží a postupně úplně zakáže.

Třídění odpadních plastů z počátku probíhalo bez jakékoli techniky zcela primitivním způsobem znázorněným na obr. 4 . Postupně byly v ČR zavedeny manuální třídící linky, Tyto linky , zcela obvyklé na třídičkách plastových odpadů dodnes , vyžadují značné množství ruční práce v nepříjemném prostředí . Jsou investičně a energeticky relativně málo náročné , vedou ale na značné osobní náklady a zejména negarantují bezchybné vytřídění nežádoucích plastů ( chlorované plasty – PVC , novodur apod.) a vytříděné plasty pak nemusí splňovat stále přísnější požadavky na surovinu pro další materiálovou a energetickou recyklaci.

497.png Počáteční třídění odpadních plastů zcela bez techniky

495.png Manuální třídící linka obvyklá v českých třídičkách odpadních plastů

486.png Plně automatizovaná linka SpydIR. Na třídičky dovážejí svozové firmy odpadní směsné plasty z třídiček komunálního odpadu nebo ze žlutých kontejnerů z měst a vesnic obvykle v podobě.

489.png Odpadní směsné plasty dovážené na třídičky. Z třídiček pak odcházejí vytříděné směsné plasty obvykle slisované do balíků.

492.png Vytříděné směsné plasty určené k recyklaci

Naším dlouhodobým cílem je realizace celého recyklačního řetězce od převzetí odpadních směsných plastů od svozových firem až po materiálovou ( nové výrobky ) a energetickou (energetická soběstačnost všech linek v řetězci ) recyklaci . V této etapě se zaměřujeme na bezchybné automatické třídění plastů podle druhů a podle barev v podobě dle Obr.7 a na certifikaci systému TURBO pro výrobu elektrické energie z odpadního tepla vznikajícího při termickém rozkladu neprodejných vytříděných plastů.

Předmět podnikatelského záměru

Předmětem podnikatelského záměru je vybudování automatizovaného závodu na třídění odpadních směsných plastů s dokonalou separací chlorovaných plastů určených pro materiálovou (v tomto záměru externí) a energetickou (interní) recyklaci s výrobní kapacitou přesahující 7 300 t za rok.

Další rozvoj oboru

Společnost má v úmyslu dále investovat jednak do snižování nákladů formou m.j. dosažení nezávislosti na nakupované energii a na optimalizaci obrátky zásob a jednak do rozšíření výroby o recyklační a následně i regranulační linky, které umožní dosahovat ještě vyšší přidané hodnoty než v prvé etapě, která je předmětem tohoto podnikatelského záměru.

Od počátku výroby bude průběžně prováděna hodnotová analýza a budou postupně prováděna racionalizační opatření s cílem růstu kvality a produktivity práce, bezpečnosti a vysokého stupně hygieny výrobního procesu. Součástí těchto opatření bude i péče o zaměstnance a o jejich odborný růst díky spolupráci se švýcarskou akademií managementu.

Zobrazit jako: katalog | tabulku
 

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím